Wspólnoty i duszpasterstwa /

Ruch Wiernych Serc (RWS) /

Powrót
wtorek 28 stycznia 2020, 4 lata temu

Ruch Wiernych Serc (RWS)

Uczestnikami ruchu RWS są małżonkowie, którzy chcą być wierni Bogu i sakramentalnemu współmałżonkowi - wierni Kościołowi. Ruch Wiernych Serc powstał w Dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa - 30 maja 2008 r., w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. Ruch Wiernych Serc jest jednym z dzieł Wspólnoty, która przyjmuje zgłoszenia nowych członków, prowadzi Księgę Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa i artykuły zachęcające do trwania w wierności i przezwyciężania kryzysów zgodnie z zamysłem Bożym.

Zgłoszenia do Ruchu przyjmowane są drogą mailową. Po przysłaniu zgłoszenia na adres: rws[at]sychar.org zostanie wysłany osobny mail z niżej wymienionymi warunkami, pod którym trzeba będzie się podpisać i odesłać z powrotem.

Wstąpienie do ruchu RWS następuje po wypełnieniu następujących warunków: tj. będąc w łasce uświęcającej i po przyjęciu Jezusa Eucharystycznego, należy odmówić akt zawierzenia („Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi” i „Modlitwę zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej”) oraz oznacza podjęcie się pewnych zobowiązań i korzystanie z wzajemnego duchowego wsparcia.
Do zobowiązań należy:
 
• żyć w łasce uświęcającej, pielęgnując więź z Panem Jezusem,
• często przystępować do Komunii Świętej i regularnie czytać Biblię,
• zaleca się codzienną modlitwę poranną (pacierz) wzbogacać „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” (dla szczęśliwych małżonków, bądź po kryzysie „Modlitwą Małżonków”), „Modlitwą o siedem darów Ducha Św.” oraz „Aktem poświęcenia się Niepokalanemu sercu Maryi”,
• powierzać siebie i bliskich w „Koronce do Bożego Miłosierdzia” i w „Różańcu Świętym” (w miarę możliwości – również codziennie),
• akceptacja poniższej "DEKLARACJI WIERNOŚCI".
 
Odnowienie sakramentalnej przysięgi małżeńskiej
(abyśmy byli jednoznacznym znakiem wierności dla świata)

Ja … biorę Ciebie … za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

 
Deklaracja wierności – przynależności do Ruchu Wiernych Serc

 

 
Jako członek RWS podpisuję się pod następującym zobowiązaniem:
Kocham (przynajmniej aktem woli) mojego męża/moją żonę. W głębi serca jestem przekonany o ważności swojego sakramentalnego małżeństwa i pragnę wytrwać w wierności, wywiązując się z zobowiązań złożonych w przysiędze małżeńskiej. Ufam, że tylko z Bożą pomocą przy aktywnej współpracy z łaską wypływającą z mocy sakramentu małżeństwa (przymierza z Bogiem), zarówno moje jak i inne sakramentalne małżeństwa mają szanse być uzdrowione, a w przypadku zdrowych związków – wzajemne relacje małżeńskie pogłębiane i udoskonalane.
W związku z powyższym, deklaruję, że:
• W każdej sytuacji jestem otwarty na pojednanie ze współmałżonkiem i jego powrót (w przypadku opuszczenia), przebaczając mu chociażby aktem woli i prosząc o przebaczenie.
• Nie jestem zainteresowany/-a występowaniem do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód. W sytuacji, kiedy zostanę wezwany przed Sąd Cywilny bądź Sąd Biskupi z wniosku współmałżonka, stawię się i będę świadczył o prawdzie, o swojej miłości i wierności do współmałżonka.
• W sytuacji, gdyby współmałżonek sam wystąpił do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód, nie wyrażę zgody na rozwód, a jedynie w skrajnych uzasadnionych przypadkach mógłbym/mogłabym wystąpić, bądź wyrazić zgodę na separację.
• Nie będę używał/-a zwrotów „mój były mąż”, „moja była żona”, które zakłamują prawdę o małżeństwie sakramentalnym i mogą ranić innych małżonków, w tym przede wszystkim samego Pana Jezusa.
• Będę się wyrażał/-a z szacunkiem i życzliwością o moim sakramentalnym współmałżonku.
• Zobowiązuję się nosić na palcu poświęconą ślubną obrączkę.
Mam świadomość, że w każdej chwili mogę wystąpić z Grupy Zawierzenia, gdyby okazało się, że w jakimś czasie nie mogę się wywiązać z któregolwiek punktu tej deklaracji.
Sam fakt pojawienia się małżonków w Księdze Wiernych Serc jest ogromnym świadectwem miłości i wierności małżeńskiej dla świata i przykładem, jaką drogą mogą małżonkowie przeżywający kryzys kroczyć w dzisiejszym (jakże zagubionym) świecie. Tylko precyzyjne opowiedzenie się po stronie wierności we wszystkich aspektach życia małżeńskiego może ich z Bożą pomocą uchronić przed atakami złego ducha, któremu najbardziej zależy, by rozbić każde sakramentalne małżeństwo, aby Ruch Wiernych Serc w tak jednoznacznym kształcie nie istniał (i nie rozrastał się). Sam fakt istnienia tak precyzyjnie zdeklarowanej grupy – samej tylko obecności w niej członków – stanowi ogromną pomoc dla wszystkich małżeństw przeżywających kryzys, jest wielkim świadectwem i wsparciem, które otwiera małżonkom perspektywę nadziei na uzdrowienie związku. Pokazuje im, że w każdej trudnej sytuacji kryzysowej możliwe jest tu i teraz potwierdzenie przysięgi małżeńskiej (nieustanne jej aktualizowanie) – potwierdzenie swojej wierności Bogu i człowiekowi (współmałżonkowi) na „dobre i na złe”.
Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu bardzo często powtarzał, że „dzisiejszy świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli”.Akt zawierzenia (w stanie łaski uświęcającej) przy wstąpieniu do ruchu RWS
odnawiany w codziennej modlitwie

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na swoją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie swoje ciało i swoją duszę, wszystkie swoje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi swoich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.

 

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1242(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa zawierzenia Panu Jezusowi i Matce Bożej

 

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.
Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek sakramentem małżeństwa, jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.
Oddaję Ci, Panie, swoją duszę i ciało, swoją pamięć i rozum. Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.
Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.
Pozwól mi dochować wierności w trudnej sytuacji i daj mi łaskę, abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).
Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. Niech mi w tym pomaga częste uczestnictwo we Mszy świętej i przyjmowanie Twego Najświętszego Ciała oraz codzienny różaniec i koronka do Bożego miłosierdzia, a każdy cięższy upadek niech będzie zaraz wyznawany w sakramencie pojednania. Daj, bym stale umacniał(a) się łaską sakramentu małżeństwa. Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji, aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, jak w dniu zaślubin.
Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za siebie. Postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca.
Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Amen.
Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie – do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Amen.


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 02.09.2010, nr 1687(K)2010 (do prywatnego odmawiania)


Modlitwy członków RWS do codziennego odmawianiaModlitwa o odrodzenie małżeństwa

 

Panie Jezu, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek sakramentem. Panie Jezu, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
 
• o dar szczerej rozmowy,
 
• o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
 
• o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
 
• o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
 
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Panie Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
 
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją – wstaw się za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają jakieś trudności. Proszę – módl się za nami wszystkimi! Amen.


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1243(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

 

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
 
1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
 
2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
 
3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
 
4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
 
5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
 
6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
 
7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1244(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem i miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę, wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także zasługi moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.

 

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1242(K)2010 (do prywatnego odmawiania)


W przypadku szczęśliwych małżonków, bądź pojednanych i odbudowujących swoje związki po przezwyciężonym kryzysie zamiast modlitwy "Modlitwa o odrodzenie małżeństwa" zaleca się modlitwy do wyboru:


Modlitwa małżonków (I)

 

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nieustannie wzrastała, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru. Amen.


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1246(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

Modlitwa małżonków (II)

 

Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. Nasza miłość czasami błądzi. Prosimy więc Cię o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie. Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu. Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość. Tobie ofiarujemy nasz zapał, siłę naszej miłości, świadectwo naszego małżeńskiego powołania. Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, który jesteś Miłością. We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Amen.
 
Matko Boża i Matko Nasza, chcemy żyć, wzorując się na Twoim całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość; niech każdy jej gest będzie odbiciem wierności. Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, kiedy poczujemy się zmęczeni i osłabieni. Bądź zawsze blisko nas, Matko! Amen.


Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1247(K)2010 (do prywatnego odmawiania)

loading